Bizim I?in

BEH? ?irketi 1996 y?l?nda daktilo, fotokopi v.s. gibi k???k hizmetler sunan k???n bir ofisin a??lmas?yla kuruldu. O zamanlarda y?ce M??terime d?r?st ve onurlu hizmet verece?ime dair teminat olarak verebilece?im hi? bir?eyim yoktu, ismim BEH?den ba?ka. M??terilerimde g?rm?? oldu?um her bir ihtiya?lar?na yard?mc? olabilme, onlar?n bitmez-t?kenmez sorular?na cevap bulma ve onlar?n problemlerini kendi problemim gibi kabul edip ??z?m bulma ?abalar?m ?u anda BEH? ?irketini binlerce m??teriye ?zel ve t?zel ki?i ve kurulu?lara hitap eden b?y?k bir idareye d?n??t?rd?ler.

?u anda BEH? ?irketi ?irket kurulu?lar? ve y?netimi; Muhasebe hizmetleri; G?mr?k m??avirli?i; Terc?me ve evrak tasdik takip i?leri; Askerlik tes?ili i?in dosya haz?rl???; Bulgaristan Cumhuriyetinde vatanda?l?k ve oturma izinleri almak; Nakliye, Lojistik ve Kuriye hizmetleri; K?rtasiye malzemeleri ticareti; Emlak??l?k, ve yurt i?inde ve di?er ?lkelerde e?itim sa?lama hizmetleri vermektedir. Modern ve ?st?n teknolojik yap?ya sahip olup ?e?itli alanlarda marka olmu? en iyi kurulu?larla i?birli?i yapmaktad?r.

Ge?en bunca y?ldan sonra, gururla vermi? oldu?um teminat?n de?di?ini s?yleyebilirim BEH? art?k bir markad?r. DO?RULUK ve D?R?STL?K anlam?na gelen bir MARKA.

Behide ?au?eva